KRATKO O PROJEKTU „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE“

⦁ SUMA PGŽ potpisala je s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i Uredom za udruge Vlade RH ugovor za projekt „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Ukupna vrijednost projekta je 494.160,00 kn, a projekt će se provoditi 18 mj, odnosno od 12/2021- 5/2023.

Ciljevi projekta biti će realizirani kroz edukaciju kadrova lokalnih udruga mladih o učinkovitom upravljanju udrugama i upravljanju u kriznim situacijama. U sklopu projekta ciljevi su i uspostava volonterskih mreža na lokalnoj i regionalnoj razini te uspostavljanje regionalnog koordinacijskog info centra za udruge mladih PGŽ. Savez udruga mladih PGŽ kroz ovaj će projekt ojačati vlastite kapacitete kroz zaposlenje 3 osobe posvećene isključivo projektu projekta jačanja kapaciteta udruga mladih u PGŽ

⦁ Projekt će se provoditi u partnerstvu s Klubom mladih Rijeka.

⦁ Projekt je zamišljen kao reakcija na trenutni manjak udruga koje u svom fokusu imaju mlade i djelovanje za mlade, sa šireg područja Primorsko- goranske županije. Naime, od ukupnog broja udruga čak 1.847 udruga djeluje u Rijeci što čini 44% ukupnog broja udruga u PGŽ. Ostali gradovi i općine imaju mnogo manji broj udruga. Od svih udruga u PGŽ nešto manje od 5% udruga se bavi djecom i mladima. Postoji popriličan broj općina i gradova koji nemaju aktivnu udrugu mladih ili uopće nemaju udrugu mladih.

⦁ Savez udruga mladih Primorsko-goranske županije planira u partnerstvu s Klubom mladih Rijeka održati niz edukativnih radionica namijenjenih članovima i vodstvima udruga s područja gradova i općina PGŽ kao i pojedincima zainteresiranima za osnivanje udruga mladih.

Planirano je ukupno 10 edukativnih ciklusa sa  sljedećim temama:

  • UČINKOVITO UPRAVLJANJE UDRUGOM S ASPEKTA ODRŽIVOG RAZVOJA
  • UPRAVLJANJE UDRUGAMA U KRIZNIM SITUACIJAMA
  • UMREŽAVANJE UDRUGA I RAZMJENA ISKUSTAVA
  • USPOSTAVA VOLONTERSKE MREŽE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI
  • OSNIVANJE LOKALNIH UDRUGA S NAGLASKOM NA MANJE OPĆINE I GRADOVE
  • EDUKACIJA O POSLOVNIM PROCESIMA UNUTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
  • PLANIRANJE I RAZVOJ KAPACITETA UDRUGE
  • PRIMJER DOBROG UPRAVLJANJA UDRUGOM U PRAKSI – KLUB MLADIH RIJEKA
  • USPOSTAVA KOORDINACIJSKOG INFO CENTRA ZA UDRUGE MLADIH PGŽ
  • POSTAVLJANJE I REALIZACIJA POSLOVNOG I MARKETINŠKOG PLANA UDRUGE

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Saveza udruga mladih Primorsko-goranske županije.

Za više informacija o EU fondovima možete posjetiti stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

© Copyright - SUMA PGŽ - 2022