OSNOVANA UDRUGA MLADIH “KLUB MLADIH BAKAR”

Još jedna udruga osnovana kroz ovaj projekt ona je iz Bakra, gdje će grupa mladih imati za cilj aktiviranje mladih ljudi na svim društvenim razinama, informiranje o njihovim pravima i društvenim potrebama, te promicanje i zaštita njihovih interesa. Svoj cilj planiraju realizirati narednim djelatnostima: poticanjem aktivnog sudjelovanja članova u lokalnoj zajednici na svim razinama, okupljanjem i druženjem članova, obogaćivanjem društvenog sadržaja, ekološkom aktivnosti i skrbi o zaštiti i unapređenju životnog i radnog okoliša, te zalaganjem za očuvanje prirodne i kulturne baštine. Organiziranjem: priredbi (zabavnog i kulturnog sadržaja), savjetovanja, seminara, izložbi, tribina, okruglih stolova i drugih manifestacija za članstvo, omogućavanjem kreativnog izražavanja mladih kroz izdavanje pisanih, elektronskih, audio, video i ostalih medija sukladno zakonu, zalaganjem za što veća prava učenika i studenata te upoznavanjem istih sa njihovim pravima kao i poticanjem na što veće aktivno sudjelovanje u društvenim zbivanjima, poticanjem i potporom svim oblicima kreativnog izražavanja i kulture mladih, kao i kulturne razmjene te popularizacija moderne (alternativne) umjetnosti, suradnjom sa zainteresiranim strukturama društvenih i privatnih organizacija i poduzeća, sudjelovanjem u aktivnostima humanog, društvenog i domoljubnog karaktera.

Klubu mladih Bakar želimo puno uspjeha u ostvarivanju ciljeva provedbom željenih djelatnosti, a Savez udruga uvijek će biti na raspolaganju za pomoć.

Projekt „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, vrijedan je 494.160,00kn i financiran je iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%)