Osnovana udruga mladih “Klub mladih Lošinj”

Jedan od ciljeva projekta “Umrežavanje i jačanje kapaciteta udruga mladih na području Primorsko- goranske županije” osnovati je 5 udruga mladih na području PGŽ. Prva udruga osnovana kroz ovaj projekt ona je iz Lošinja, gdje će grupa mladih imati za cilj aktiviranje mladih ljudi na svim društvenim razinama, informiranje o njihovim pravima i društvenim potrebama, te promicanje i zaštita njihovih interesa. Svoj cilj planiraju realizirati narednim djelatnostima: poticanjem aktivnog sudjelovanja članova u lokalnoj zajednici na svim razinama, okupljanjem i druženjem članova, obogaćivanjem društvenog sadržaja, ekološkom aktivnosti i skrbi o zaštiti i unapređenju životnog i radnog okoliša, te zalaganjem za očuvanje prirodne i kulturne baštine. Organiziranjem: priredbi (zabavnog i kulturnog sadržaja), savjetovanja, seminara, izložbi, tribina, okruglih stolova i drugih manifestacija za članstvo, omogućavanjem kreativnog izražavanja mladih kroz izdavanje pisanih, elektronskih, audio, video i ostalih medija sukladno zakonu, zalaganjem za što veća prava učenika i studenata te upoznavanjem istih sa njihovim pravima kao i poticanjem na što veće aktivno sudjelovanje u društvenim zbivanjima, poticanjem i potporom svim oblicima kreativnog izražavanja i kulture mladih, kao i kulturne razmjene te popularizacija moderne (alternativne) umjetnosti, suradnjom sa zainteresiranim strukturama društvenih i privatnih organizacija i poduzeća, sudjelovanjem u aktivnostima humanog, društvenog i domoljubnog karaktera.

Klubu mladih Lošinj želimo puno uspjeha u ostvarivanju ciljeva provedbom željenih djelatnosti, a Savez udruga uvijek će biti na raspolaganju za pomoć.

Projekt „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, vrijedan je 494.160,00kn i financiran je iz državnog proračuna (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%)