– JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA PROJEKTU-
„UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

1 . SVRHA JAVNOG POZIVA

Dana 3.12.2021. SUMA PGŽ potpisala je s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i Uredom za udruge Vlade RH ugovor za projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt pod nazivom „UMREŽAVANJE I JAČANJE KAPACITETA UDRUGA MLADIH NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ provodit će se u partnerstvu s Klubom mladih Rijeka, u trajanju od 18 mjeseci.
Sam projekt zamišljen je kao reakcija na trenutni manjak udruga koje u svom fokusu imaju mlade i djelovanje za mlade, sa šireg područja Primorsko- goranske županije. Naime, od ukupnog broja udruga čak 1.847 udruga djeluje u Rijeci što čini 44% ukupnog broja udruga u PGŽ. Ostali gradovi i općine imaju mnogo manji broj udruga. Od svih udruga u PGŽ nešto manje od 5% udruga se bavi djecom i mladima. Postoji popriličan broj općina i gradova koji nemaju aktivnu udrugu mladih ili uopće nemaju udrugu mladih.
Stoga Savez udruga mladih Primorsko-goranske županije planira u partnerstvu s Klubom mladih Rijeka održati niz edukativnih radionica namijenjenih članovima i vodstvima udruga s područja gradova i općina PGŽ kao i pojedincima zainteresiranima za osnivanje udruga mladih. Planirano je 10 edukativnih ciklusa.

2. EDUKATIVNI CIKLUSI
Planirano je ukupno 10 edukativnih ciklusa sa sljedećim temama:
– UČINKOVITO UPRAVLJANJE UDRUGOM S ASPEKTA ODRŽIVOG RAZVOJA
– UPRAVLJANJE UDRUGAMA U KRIZNIM SITUACIJAMA
– UMREŽAVANJE UDRUGA I RAZMJENA ISKUSTAVA
– USPOSTAVA VOLONTERSKE MREŽE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI
– OSNIVANJE LOKALNIH UDRUGA S NAGLASKOM NA MANJE OPĆINE I GRADOVE
– EDUKACIJA O POSLOVNIM PROCESIMA UNUTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
– PLANIRANJE I RAZVOJ KAPACITETA UDRUGE
– PRIMJER DOBROG UPRAVLJANJA UDRUGOM U PRAKSI – KLUB MLADIH RIJEKA
– USPOSTAVA KOORDINACIJSKOG INFO CENTRA ZA UDRUGE MLADIH PGŽ
– POSTAVLJANJE I REALIZACIJA POSLOVNOG I MARKETINŠKOG PLANA UDRUGE

Edukativni ciklusi provodit će se od 4/2022- 6/2023

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve zainteresirane fizičke osobe koje tijekom provođenja projekta žele osnovati udrugu namijenjenu mladima ili radu sa mladima, s područja PGŽ.

4. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave se dostavljaju mailom na suma.pgz@gmail.com, a u prijavi navedite:
– Ime i prezime
– Grad/ općinu
– Kontakt mail i telefon
– Kratki opis djelovanja udruge koju planirate osnovati
Rok za podnošenje prijave je srijeda, 27.04.2022.